di sản thế giưới

Sinh kế cho vùng ven di sản thế giới

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho cư dân ven 2 di sản thế giới – Hội An và Mỹ Sơn, là mục tiêu hướng